Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii przebiega zgodnie z wytycznymi Wydziału Nauki Katolickiej w Przemyślu i trwa okres nauki w gimnazjum.

Podzielone jest na trzy etapy: klasa I, klasa II i Klasa III.

TEMATY SPOTKAŃ

PYTANIA DO BIERZMOWANIA

ZGŁOSZENIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania (KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 1309).

Ja …………………… proszę o wpisanie mnie na listę kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Postanawiam pilnie uczestniczyć w katechezach i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich przy swojej parafii pw. Św. Wojciecha w Krośnie. Pragnę przez osobistą modlitwę, niedzielną Mszę św., comiesięczną spowiedź i częstą Komunię św. pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem i otwierać się na działanie Ducha Świętego. Proszę też wszystkich parafian oraz kapłanów o modlitwę, abym nie ulegał(a) pokusom świata, ale bym wytrwale walczył(a) o piękne ewangeliczne życie.

Podpis kandydata do bierzmowania                                                   Podpis rodziców

Postanawiam i zobowiązuję się do:

1. UDZIAŁU W COMIESIĘCZNYCH SPOTKANIACH FORMACYJNYCH W PARAFII
2. OBECNOŚCI NA MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ I W ŚWIĘTA NAKAZANE
3. PRAKTYKI DZIEWIĘCIU PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA – SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA
4. SPOWIEDZI OKRESOWEJ (ADWENT, WIELKI POST)
5. UDZIAŁU W ŻYCIU LITURGICZNYM – NABOŻEŃSTWACH:

– TRIDUUM PRZED ŚWIĘTEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI (3)
– NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE (10)
– RORATY (5)
– GORZKIE ŻALE (5)
– DROGA KRZYŻOWA (5)
– TRIDUUM PASCHALNE
– NABOŻEŃSTWA MAJOWE (10)

6. ZDOBYCIA POZYTYWNYCH OCEN SEMESTRALNYCH Z RELIGII
7. POZYTYWNEJ OPINII KATECHETY
8. CZYTANIA CZASOPISM KATOLICKICH

W przypadku nie wywiązania się z w/w zobowiązań czas przygotowania do sakramentu bierzmowania zostanie przedłużony o jeden rok.

Krosno, dnia ……………………………..

1. Nazwisko i imię kandydata .…………………………………………………..……………………

2. Imiona rodziców …………………………………………………………………………………….…

3. Data urodzenia ……………….…………………………………………………………………………

4. Miejsce urodzenia ….……….…………………………………………………………………………

5. Miejsce Chrztu św. ..….………………………………………………………………………………

6. Data Chrztu św. ..….….…………….………………………………………………………………..

5. Adres zamieszkania .………………………..……………………………………………………….

6. Parafia ..….….…………………………………………………………………………………………..

7. Telefon do rodziców……………………………..……………………….………………………….

8. Nazwa szkoły …………………………………………..……………………………………………..

9. Adres e-mail ……..……………………………………..…………………………………………….

Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania młodzieży do bierzmowania wg Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

Statut 320.
▪ Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież gimnazjalną. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła.

Statut 273 § 1.
▪ „Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii”

Statut 121.
▪ „Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania” .

Statut 322 § 5.
▪ Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich.

Statut 322 § 3.
▪ Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Statut 273 § 1.
▪ Przygotowanie do bierzmowania to szczególny okres pracy trzeźwościowej z młodzieżą.

Statut 324 § 1.
▪ W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania.

Statut 328.
▪ Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych.

Statut 426.
▪ Składkę z Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnodiecezjalnym lub rejonowym.