Niedziela Słowa Bożego

22 stycznia 2023

Niedziela Słowa Bożego

W liście apostolskim „Aperuit illis” z dnia 30 września 2019 r. papież Franciszek zdecydował, aby trzecia niedziela zwykła roku liturgicznego była obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Intencją Ojca świętego było by ta niedziela została poświęcona uroczystym rozważaniom Słowa Bożego, zadumie nad jego sensem oraz jego popularyzacją. Włączajmy się chętnie do czytania Pisma Świętego. Możemy czytać i rozważać Słowo Boże indywidualnie, ale także i w naszych rodzinach, aby ubogacać się duchowo razem z członkami rodziny, a przede wszystkim z dziećmi. Rodzice, bowiem to pierwsi nauczyciele wiary i z całą gorliwością powinni przybliżać dzieciom bogactwo wiary zawarte w świętych księgach Biblii. Niech Niedziela Słowa Bożego będzie zachętą, aby Pismo Święte było dla nas chlebem powszednim, którym pragniemy się jak najczęściej posilać, bo to jest konieczny pokarm dla duszy i dla naszego życia wiary.

Ewangelia według św. Mateusza (4, 12 – 23)

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Komentarz do Ewangelii

Pan Jezus zaraz na początku swojej misji zbawienia człowieka wzywa do nawrócenia, czyli do porzucenia uczynków zła, a zwrócenia się w kierunku Boga. To jest warunek, aby mieć udział w Królestwie Niebieskim Drugim motywem dzisiejszej Ewangelii jest powołanie na Apostołów Szymona, zwanego Piotrem, Andrzeja, Jakuba i Jana. Usłyszeli oni słowa Pana: Pójdźcie za mną, a oni pozostawili wszystko co posiadali i poszli za Nim. To jest niezwykła tajemnica powołania, ale także wielkoduszna odpowiedź tych, których Jezus powołuje do grona głosicieli Jego Ewangelii.

KOŚCIOŁY I SANKTUARIA ŚWIATA – WŁOCHY

Chiesa di San’ Angela Merici – Kościół Świętej Anieli Merici niegdyś kościół Świętego Afry, który znajduje się w założonym przez Celtów w IV wieku p.n.e mieście Brescia. Echem wspaniałej historii tego miasta położonego na północy Włoch w rejonie Lombardia jest monumentalny teren Forum Romanum oraz klasztorny kompleks San Salvatore – Santa Giulia, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościół św. Anieli Merici został pierwotnie wybudowany na terenie antycznego cmentarza, na którym byli pochowani chrześcijańscy męczennicy. Kult zmarłych na tym terenie musiał w krótkim czasie zyskać na znaczeniu, a wraz z nim znaczenie samego cmentarza, ponieważ pochówek obok męczenników i patronów reprezentował najwyższe aspiracje wiernych chrześcijańskich. Cmentarz chrześcijański, pierwszy w Brescii i być może także jedyny w tym czasie, musiał również pomieścić ciała wielu kolejnych biskupów miasta. Inna wersja o założeniu cmentarza widzi natomiast tę ziemię jako miejsce męczeństwa, a następnie pochówku świętego Faustyna, co doprowadziłoby wiernych do pochowania innych męczenników w tym samym miejscu i spowodowało narodziny chrześcijańskiego cmentarza. Założenie pierwszej bazyliki na tym terenie przypisuje się biskupowi Faustino, który w drugiej połowie IV wieku przebudował istniejącą już kaplicę, miejsce gdzie wierni gromadzili się na modlitwie. W V wieku n.e w tym samym miejscu został wybudowany kolejny kościół tworząc w ten sposób świątynię dwupoziomową, istniejącą w takiej formie do dnia dzisiejszego. Oryginalny budynek został prawie całkowicie zniszczony podczas drugiej wojny światowej lecz po dość długich namysłach ze strony władz miasta został całkowicie odbudowany w tym samym miejscu i według tego samego oryginalnego planu. Ze względu na relikwie znajdujące się w kościele jest on najważniejszym miejscem kultu w mieście. Tu także jest przechowywane ciało św. Anieli Merici, założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. W wyniku bombardowań praktycznie całość fresków, posągów i zdobień została zniszczona ale cenne obrazy zostały uratowane i można w świątyni podziwiać przepiękne dzieła XV-sto i XVI-sto wiecznych malarzy z północnych Włoszech. Przy kościele znajduje się klasztor, który obecnie służy jako siedziba stowarzyszenia założonego w 1984 r. w celu badania i zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego i kulturowego związanego ze św. Anielą Merici. W klasztorze znajdują się również trzy cenne krużganki, które przetrwały bombardowanie, pochodzą z XIII i XIV wieku i są dostępne dla zwiedzających świątynię.

Anita Iwańska – Iovino